REGULAMIN WYDARZEŃ
ORGANIZOWANYCH PRZEZ CO.BRICK


§1
DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki udziału w Wydarzeniach organizowanych przez co.brick.
 2. Wydarzenie – jedno z wydarzeń z serii Startup Meetup albo co.meet cloud, które jest otwarte i bezpłatne dla wszystkich zarejestrowanych Uczestników. 
 3. Organizator – co.brick Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kaczyniec 9, 44-100 Gliwice, numer KRS 0000546609, NIP 6312656512, e-mail:biuro@cobrick.com.
 4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu, która zarejestrowała się za pomocą Formularza Uczestnictwa. Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Formularz Uczestnictwa – formularz zgłoszeniowy zamieszczony w serwisie Eventbrite, do którego link jest umieszczany na stronie internetowej. Jego wypełnienie umożliwia uczestnictwo w Wydarzeniu.
 6. Strona internetowa – strona internetowa wydarzeń organizowanych przez Organizatora, których dotyczy niniejszy Regulamin, zawierająca szczegółowe informacje o wydarzeniach i Formularz Uczestnictwa na poszczególne Wydarzenia.
 7. Partner wydarzenia – Partnerami wydarzenia są podmioty współorganizujące lub udzielające wsparcia Organizatorom w uzgodniony z Organizatorami sposób w zamian za co mogą się promować poprzez zamieszczanie swoich logo lub banerów na stronie Wydarzenia.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych przez Organizatora.
 2. Celem Wydarzeń jest nawiązanie kontaktów między osobami mającymi pomysł na innowacyjny biznes lub pracujących w startupie z praktykami biznesu, doświadczonymi przedsiębiorcami, inwestorami, przedstawicielami kadry naukowej, mediów czy jednostek samorządowych, a także zapoznanie się z zasadami współpracy pomiędzy tymi podmiotami. 
 3. Wydarzenia zazwyczaj odbywają się w restauracji Good Place mieszczącej się przy ul. Kaczyniec 9 w Gliwicach. W wyjątkowych sytuacjach miejsce wydarzenia może ulec zmienie, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej.
 4. Wydarzenia będą odbywać się we wcześniej ustalonych dniach. Daty i godziny poszczególnych wydarzeń będą publikowane na stronie internetowej.
 5. Wydarzenia są bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja za pomocą Formularza Uczestnictwa i akceptacja zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 6. Rejestracja na Wydarzenie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 7. Organizator może zablokować możliwość rejestracji na Eydarzenie za pomocą Formularza Uczestnictwa w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału w Wydarzeniu.

§ 3
UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH

 1. Udział w Wydarzeniach jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest rejestracja za pomocą Formularza Uczestnictwa oraz akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. 
 3. Rejestracja na Wydarzenie odbywa się za pośrednictwem portalu Eventbrite. Dostęp do Formularza Uczestnictwa można uzyskać po kliknięciu w przycisk “Weź udział”.
 4. W Formularzu Uczestnictwa należy podawać jedynie własne dane. Nie ma możliwości rejestracji osób trzecich.
 5. W Formularzu Uczestnictwa należy podać imię, nazwisko, oraz adres e-mail.
 6. Uczestnik wypełniający Formularz Uczestnictwa zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych w polach formularza kontaktowego. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.
 7. Po zakończonej rejestracji zostanie przesłana Uczestnikowi wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzająca udział w Wydarzeniu.
 8. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres venturebuilding@cobrick.com.
 9. Organizator nie zapewnia Uczestnikom transportu na miejsce wydarzenia. Nie zapewnia również jakichkolwiek noclegów przed ani po wydarzeniu.
 10. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie wydarzenia rekomendowana jest częsta dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczki.
 11. W trakcie wydarzenia będzie można zamówić dania z menu dostępnym w miejscu wydarzenia. Skład poszczególnych potraw będzie dostępny w miejscu wydarzenia.
 12. Jeśli w trakcie Wydarzenia nie jest zakomunikowane inaczej, Organizator nie finansuje zamówionych przez Uczestników potraw i napojów.

§ 4
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej organizacji Wydarzenia.
 3. Administrator danych będzie przetwarzał następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko oraz adres mailowy.
 4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a) oraz prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, dalej jako: „RODO”) polegającego na przeprowadzeniu Programu Rozwojowego oraz ewentualnie rozpatrywania reklamacji i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z organizacją Wydarzenia.
 5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres niezbędny do prawidłowej organizacji Wydarzenia.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienie sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora.
 7. W celu skorzystania z ww. uprawnień Uczestnik powinien skontaktować się z inspektorem ochrony danych Organizatora wysyłając e-mail na adres: biuro@cobrick.com lub listownie: ul. Kaczyniec 9, 44-100 Gliwice z dopiskiem „Dane osobowe”.
 8. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie pracownicy, współpracownicy lub partnerzy Organizatora upoważnieni do przetwarzania danych w ramach organizacji Wydarzenia.
 9. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem (np. Eventbrite czy Red Link).
 10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
 11. Administrator wykorzystuje wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym Użytkownika i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
 12. Administrator danych informuje, że nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.
 13. Rejestrując się na wydarzenie, Uczestnik wyraża zgodę na dopisanie podanego w Formularzu Uczestnictwa adresu e-mail do listy mailingowej prowadzonej przez co.brick. 
 14. Poprzez udział w Wydarzeniu, Uczestnik udziela Organizatorom zezwolenia na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w materiałach foto, audio i wideo w celach promocyjnych Wydarzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez wynagrodzenia.

§ 5
POLITYKA PLIKÓW COOKIE

 1. Dla wygody Użytkowników Strona Internetowa używa plików cookies m.in. w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa typy plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Na Stronie Internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  1. niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników,
  2. zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Strony Internetowej,
  3. wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej,
  4. funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony Internetowej, itp.,
  5. reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
  6. integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi na Stronie Internetowej usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
 4. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika.
 5. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu Wydarzenia bez podania przyczyny. Uczestnicy jak również Partnerzy wydarzenia zrzekają się niniejszym jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatorów z tego tytułu.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej: https://936208971.cobrick.com/regulamin.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą pozbawiać Uczestników ich praw nabytych przed zmianą na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne zmiany będą dokonywane w formie Aneksów do Regulaminu oznaczonych kolejnym numerem oraz datą, które będą dostępne na Stronie Internetowej.
 4. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 5. Wszelkie informacje dotyczące Programu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
 6. Wszelkie ewentualne spory lub roszczenia podnoszone przez Uczestników w związku z Programem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 8. Wszystkie pytania dotyczące Programu można kierować na adres Organizatora.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2022.